اگر بین جلسات لیزر فاصله بیفتد، چه می‌شود؟

  1. خانه
  2. لیزر
  3. اگر فاصله بین جلسات لیزر زیاد شود، چه می‌شود؟