شنا و استخر بعد از لیزر مو ، چرا بعد از لیزر نباید به محل لیزر آب زد؟

  1. خانه
  2. لیزر
  3. شنا و استخر بعد از لیزر مو